Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Ogólne informacje
 2. Niniejsza Polityka została wydana przez Administratora Danych Osobowych Michał Biniecki „REH-MED” oraz Centrum Medycyny Osteopatycznej OSTEOMED (dalej: „Administrator”) i jest adresowana do wszystkich użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) naszej Strony Internetowej.
 3. Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką i regularnego sprawdzania tej strony w celu weryfikacji zmian, które Administrator może wprowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.
 4. Korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się z koniecznością zapoznana się przez Użytkownika z treścią Polityki Prywatności oraz jej akceptacji. W przeciwnym wypadku korzystanie ze Strony Internetowej jest zabronione.
 5. Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do korzystania ze Strony Internetowej.
 6. Definicje
 7. Administrator oznacza jednostkę, która decyduje, jak i w jakich celach Przetwarzane są Dane Osobowe. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych.
 8. Dane Osobowe oznacza wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania. Przykłady Danych Osobowych, które Administrator może przetwarzać zostały wymienione w punkcie III poniżej.
 9. Przetwarzać, Przetwarzanie lub Przetworzone oznacza wszelkie działania związane z Danymi Osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 10. Podmiot przetwarzający oznacza jakąkolwiek osobę lub jednostkę, która Przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora (inną niż pracownik Administratora).
 11. Strona internetowa – https://centrumosteo.pl/
 12. Usługi Elektroniczne – usługi świadczone za pośrednictwem Strony Internetowej.
 • Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników
 1. Administrator może pozyskiwać Dane Osobowe Użytkowników, takie jak: imię, nazwisko i dane kontaktowe, w tym adres e-mail. Administrator może pozyskać Dane Osobowe Użytkowników, w szczególności, w następujących przypadkach:
 2. podania Danych Osobowych przez Użytkowników (np. kontakt mailowy, telefoniczny, przez formularz kontaktowy lub w jakikolwiek inny sposób),
 3. pozyskania Danych Osobowych Użytkowników w wyniku rejestracji na wybrane kursy Administratora.
 4. pozyskanie Danych Osobowych Użytkowników opublikowanych w mediach społecznościowych (np. pozyskanie informacji z profilu Użytkowników w mediach społecznościowych, w zakresie, w jakim informacje te są widoczne jako publiczne),
 5. pozyskania lub poproszenia Użytkowników o podanie Danych Osobowych Użytkowników, podczas wizyt Użytkowników na stronach Administratora lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez Stronę (pliki cookie). Kiedy Użytkownicy odwiedzają Stronę, urządzenia i przeglądarki Użytkowników mogą automatycznie udostępniać pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i pory łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji), niektóre z nich mogą stanowić Dane Osobowe. Podczas wizyty na Stronie żadne Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez Administratora, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Użytkowników. Jednakże tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookie ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny Użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody na naszej Stronie. Udzielenie w/w zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania z naszej Strony może być w pewnym stopniu ograniczona.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest obowiązkiem ustawowym. W określonych przypadkach bez podania danych osobowych nie jest możliwe korzystanie ze Strony Internetowej. Kategorie Danych Osobowych Użytkowników Przetwarzanych przez Administratora może, w szczególności, zawierać:
 7. Dane personalne: imię (imiona), nazwisko (nazwiska),
 8. Dane kontaktowe: dane firmowe, adres e-mail, numer telefonu.
 9. Treści komunikatów: wszystkie komunikaty (zapytania, wypowiedzi, poglądy i opinie), przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub które zostały opublikowane w Internecie.
 10. numer IP, pliki cookie i informacje o sposobie korzystania z naszej Strony Internetowej – podczas korzystania ze Strony Internetowej.
 11. Podczas Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w celach wskazanych w niniejszej Polityce, Administrator może powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:
 12. umożliwienia korzystania ze Strony internetowej w szczególności obsługi, utrzymania, ulepszania i udostępniania wszystkich ich funkcji, dostarczania żądanych usług i informacji, odpowiadania na reklamacje, komentarze i pytania oraz zapewniania wsparcia Użytkownikom – zgodnie z Regulaminem – podstawa prawna: art.6 ust. 1 b) RODO („wykonanie umowy”),
 13. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO („obowiązek prawny”),
 14. w celu dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”),
 15. zapobiegania oszustwom przy korzystaniu ze Strony Internetowej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”),
 16. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”),
 17. właściwa obsługa Klientów, w tym udzielenia odpowiedzi na kierowane pytania– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”),
 18. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności: raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju Strony Internetowej, prace rozwojowe, badanie opinii, tworzenie modeli statystycznych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”),
 19. Administrator świadczy usługę elektroniczną:
  1. Usługodawca świadczy usługę polegającą na udzielaniu odpowiedzi na pytania związane z asortymentem, obsługą, zasadami współpracy, w tym zapytanie o cenę itp.
  2. Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  3. Usługodawca dołoży staranności, aby udzielić odpowiedzi na pytanie w terminie nie dłuższym niż 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
  4. Udzielanie odpowiedzi na pytania jest bezpłatne.
 20. Udostępnianie Danych Osobowych podmiotom trzecim
 21. Administrator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników:
 22. osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych,
 23. podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze,
 24. innym administratorom, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w odpowiedzi na żądanie sądu, organów państwa.
 25. Jeżeli zaangażujemy podmiot trzeci do Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do:
  1. Przetwarzania wyłącznie Danych Osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach Administratora; oraz
  2. zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego.
 26. Miejsce przechowywania danych osobowych

Miejscem przechowywania danych osobowych (adresy email, imię nazwisko) może być:

 1. Usługi podmiotów trzecich
 2. Strona Internetowa może zawierać funkcje lub łącza przekierowujące do witryn i usług dostarczanych przez osoby trzecie, które nie są przez nas zarządzane. Informacje, które podajesz na tych stronach lub usługach, będą podlegać ich własnej polityce prywatności i procedurom przetwarzania danych.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za procedury związane z przetwarzaniem przez niezależnych Administratorów stron internetowych i dostawców usług.
 4. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich przed przekazaniem im informacji.
 • Ochrona Danych
 1. Administrator informuje, iż wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu ochrony Danych Osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie Dane Osobowe są przesyłane do Administratora w sposób bezpieczny.
 • Dokładność Danych
 1. Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że:
 2. Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarza Administrator są dokładne i jeżeli jest to konieczne, aktualizowane;
 3. Wszystkie Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarza Administrator, a które są błędne (mając na uwadze cel, w jakim są Przetwarzane) będą usuwane lub poprawiane bez zbędnej zwłoki.
 4. Administrator, w każdej chwili, może zapytać Użytkowników o dokładność Przetwarzanych Danych Osobowych.
 5. Minimalizacja zakresu Danych

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres Danych Osobowych Użytkowników, które Przetwarza jest ograniczony do Danych Osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej Polityce.

 1. Przechowywanie Danych

Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym Administrator przechowuje Dane Osobowe Użytkowników są następujące: Administrator przechowuje kopie Danych Osobowych Użytkowników w formie pozwalającej na identyfikację, tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągniecia celów wskazanych w niniejszej Polityce, chyba przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania Danych Osobowych. Administrator może, w szczególności, przechowywać Dane Osobowe Użytkowników przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.

 1. Międzynarodowy Transfer Danych
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane i przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Europejski Obszar Gospodarczy stanowią: Unia Europejska oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia, łącznie „EOG”). Jeśli Twoje dane osobowe są przekazywane poza EOG, Usługodawca wymaga odpowiednich zabezpieczeń. Administrator wypełni swoje obowiązki wynikające z rozdziału V RODO.
 3. Administrator korzysta z usług hostingowych Google oraz narzędzia Google Analytics oraz innych produktów dostarczanych przez Google LLC, której infrastruktura znajduje się w USA.
 • Prawa Użytkowników
 1. Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, względem Danych Osobowych Użytkowników, które są Przetwarzane przez Administratora, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:
 2. prawo dostępu do danych osobowych;
 3. prawo do sprostowania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 8. prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 9. Jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkowników zgody, Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku nieprawidłowego Przetwarzania Danych Osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Powyższe nie ma wpływu na prawa Użytkowników wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Pliki cookie (ciasteczka)
 1. Administrator korzysta z następujących stron internetowych:

https://centrumosteo.pl/

 1. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się:
 2. adres IP,
 3. nazwa domeny,
 4. typ przeglądarki,
 5. typ systemu operacyjnego.
 6. Dane te mogą być zbierane przez:
 7. pliki cookie,
 8. system Google Analytics
 9. oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
 10. Cookie to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym twojego komputera czy też na karcie pamięci smartfona. Podczas kolejnych wizyt na stronie internetowej informacje przechowywane w pliku cookie są odsyłane na Stronę internetową. Dzięki temu Strona Internetowa może Cię rozpoznać i dostosować treść do Twoich potrzeb. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 11. W celu ulepszenia naszej Strony internetowej, dostarczania najbardziej odpowiednich treści i analizowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej Strony internetowej, możemy korzystać z technologii, takich jak pliki cookie. Pamiętaj, że nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię na podstawie informacji, które zbieramy za pomocą tych technologii.
 12. Możemy przetwarzać dane zawarte w plikach cookie w celach:
 13. personalizowania Strony internetowej: zapamiętywania informacji o Użytkowniku, aby Użytkownik nie musiał ponownie wpisywać tych informacji podczas kolejnych wizyt;
 14. dostarczania dostosowanych do Użytkownika reklam, treści i informacji;
 15. monitorowania zagregowanych wskaźników użytkowania witryny, takie jak łączna liczba odwiedzających i wyświetlanych stron.
 16. Korzystamy z plików:
 17. cookie sesyjnych, które są plikami tymczasowymi i są przechowywane w urządzeniu osoby odwiedzającej Stronę do czasu jej opuszczenia;
 18. cookie stałych, które są przechowywane w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę przez czas określony w parametrach pliku albo do czasu ich ręcznego usunięcia;
 19. cookie statystycznych, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 20. cookie funkcjonalnych, które pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez osoby odwiedzające Stronę, np. wybór języka, rozmiar czcionki,
 21. cookie marketingowe, w celu dopasowania treści i formy reklam.
 22. Korzystamy z analityki i podobnych usług, które zawierają pliki cookie podmiotów trzecich. Podczas korzystania ze Strony internetowej pliki cookie osób trzecich mogą być używane, aby umożliwić Ci korzystanie z funkcjonalności Strony zintegrowanych z tymi witrynami lub w celu analizy skuteczności kampanii reklamowych i zbierania anonimowych informacji o korzystaniu ze Strony w celach statystycznych.
 23. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad korzystania z plików cookie podmiotów trzecich. Każda ze stron trzecich określa własne zasady używania plików cookie w swojej polityce prywatności.
 24. Strona korzysta z narzędzia Google Analytics. Pamiętaj, że możesz zapobiec rejestrowaniu przez Google zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze Strony, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zapoznaj się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 1. Możesz zmienić sposób, w jaki pliki cookie są używane przez twoją przeglądarkę, a także możesz blokować je lub usuwać. Aby to zrobić, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje opcję akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko określonych typów lub informowania użytkownika za każdym razem, gdy witryna próbuje je zapisać. Możesz także łatwo usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane na Twoim urządzeniu. Zarządzanie plikami cookie zależy od używanej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić dla konkretnej przeglądarki, klikając «pomoc» w menu przeglądarki. Dowiesz się tam, jak krok po kroku kontrolować i usuwać pliki cookie.
 2. Brak zgody, usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie umieszczania plików cookie może spowodować trudności lub nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w Polityce, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: iod@odokancelaria.pl